315 QL Nam Sông Hậu, K8 P5 TP. Bạc Liêu 0291-399-2299